Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผมชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกม

Pages: 1 [2] 3 4 ... 34
16
รู้หรือไม่ว่า บิตคอยน์มีการจำกัดมูลค่าสูงสุดที่ 21 ล้าน Bitcoin ซึ่งหมายความว่าจะไม่สามารถผลิตได้ไปมากกว่าจำนวนนี้อีกแล้ว

และตอนนี้มีบิตคอยน์ที่ใช้อยู่ราว 13,582,050  BTC ซึ่งก็จะเหลือประมาณ 7 ล้านกว่าที่เราสามารถทำเหมืองเพื่อค้นหาบิตคอยน์ที่เหลือได้

การทำเหมือง(Mining)บิตคอยน์แนวคิดก็คล้ายๆการทำเหมืองขุดแร่ต่างๆ ยกตัวอย่างง่ายๆคือ ทำเหมืองขุดทองคำ โดยจะต้องมีเครื่องมือที่ต้องใช้ การลงทุนก็แล้วแต่ความสามารถ แต่อย่างไรก็ดีเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอทองคำหรือไม่ 

ในการทำเหมืองบิตคอยน์ในปัจจุบันมีการให้บริการเช่าฮาร์ทแวร์เพื่อการทำเหมือง โดยมีค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นบิตคอยน์หรือเงินปกติ ยิ่งมีคนหาเจอมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งหายากขึ้นเท่านั้น หากจะลงทุนคงต้องคิดเสียก่อนว่าได้คุ้มเสียหรือเปล่า แล้วแต่การตัดสินใจส่วนบุคคล

รับบิตคอยน์ฟรี 5 ดอลล่าร์และสร้างกระเป๋าได้ที่ นี่

17
เป็นสกุลเงินที่ใช้การเข้ารหัสในการสร้างข้อมูลทางการเงิน หรือเรียกได้ว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์
โดยปัจจุบันมีโวลุ่มในการใช้งานสูงมาก กว่า 262000 ล้าน ต่อวันเลยทีเดียว ซึ่งประโยชน์ของ Bitcoin คือ ด้านความปลอดภัย ไม่เหมือนบัตรเครดิตที่ขโมยได้ แต่บิดคอยยากต่อการขโมย ซึ่งต้องเข้ารหัสโดยเราเท่านั้น แต่จำไว้ว่าต้องเก็บรหัสไว้ให้ดีที่สุด และยังใช้ได้สะดวก สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มว่าปี 2015 จะมีการใช้เพิ่มขึ้น ซึ่งในไทยยังมีการสนับสนุนโดยมี Miss Bitcoin ประกวดด้วย

18
รูปเคลื่อนไหว GIF แบบวนลูปเหล่านี้สร้างโดยศิลปินชาวสวีเดน Erik Soderberg ดูไปนานๆ บางรูปถึงกับจะอ้วกเลยทีเดียว Erik Soderberg อยู่ที่สต๊อกโฮม สวีเดน เขามีความเชี่ยวชาญในการสร้างและแก้ไขตัดแต่งรูปเพื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ และทำเป็นการค้า ส่วนมากจะเป็นการรีทัช สามดี และกราฟฟิค  ติดตามผลงานของเขาเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์ของเขา http://work.eriksoderberg.se
บล็อกส่วนตัวของเขา http://blog.eriksoderberg.se
และทวิตเตอร์ของเขา https://twitter.com/eriksoderberg
ที่มา http://sploid.gizmodo.com/these-mind-bending-gifs-can-make-you-be-late-to-your-th-1664079718

ดูแล้วเป็นยังไง แสดงความเห็นกันมาได้เลย หรือแชร์ให้กับเพื่อนได้เลย

19
จากการสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี นี้ ได้มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นและนักศึกษาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของหอพัก โดยได้เห็นชอบร่างพ.ร.บ.หอพัก ให้แยกหอพักชายและหญิง อย่างชัดเจน โดยหากเป็นหอที่อยู่รวมกันได้ต้องเป็นประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไปเท่านั้น 
Quote
ไม่ปะปนกัน จะใช้กฎระเบียบนี้กับผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี หรือ อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจจำนวนหอพักที่เข้าเกณฑ์และได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการก่อนร่างพระราชบัญญัติจะมีผลใช้บังคับ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. กำหนดให้หอพัก หมายความว่า สถานที่ที่รับเฉพาะผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า โดยผู้พักได้แก่ ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี

2. หอพักที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ คือ หอพักสถานศึกษาซึ่งได้แก่ หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา และหอพักเอกชนซึ่งได้แก่ หอพักที่ผู้ประกอบกิจการเป็นบุคคลทั่วไป

3. กำหนดให้หอพักมี 2 ประเภท คือ หอพักชายและหอพักหญิง เพื่อป้องกันมิให้มีการปะปนกันระหว่างผู้พักชายและผู้พักหญิง ทั้งนี้ ไม่ได้ตัดสิทธิผู้ประกอบกิจการหอพักที่จะสร้างหอพักชายและหอพักหญิงอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ต้องแยกอาคารและใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักออกจากกัน

4. กำหนดหลักเกณฑ์การรับผู้พัก ดังนี้

4.1 หอพักสถานศึกษาสามารถรับผู้พักซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือระดับอุดมศึกษาได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้พักจะศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งได้กำหนดข้อยกเว้นให้หอพักสถานศึกษาสามารถรับบุคคลทั่วไปเข้าพักเป็นการชั่วคราวได้ในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ไม่มีผู้พัก

4.2 หอพักเอกชนกำหนดให้รับผู้พักได้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากผู้พักดังกล่าวสามารถดูแลตนเองได้พอสมควร

5. กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พักตามแบบที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกำหนด เพื่อให้สัญญาเช่าหอพักมีมาตรฐานเดียวกัน

6. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันไว้ในกฎหมายให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก

7. กำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชนต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักจากนายทะเบียน คือผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งในเขตพื้นที่ที่หอพักตั้งอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้โอนอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้อื่น ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. กำหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาใช้ได้ตลอดไปโดยไม่มีอายุ แต่จะสิ้นผลเมื่อผู้ประกอบกิจการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาหรือเลิกกิจการ แล้วแต่กรณี และในกรณีผู้ประกอบกิจการหอพักดังกล่าวประสงค์จะประกอบกิจการหอพักต่อไป ให้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นหอพักเอกชน สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

9. กำหนดให้หอพักสถานศึกษาได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก และอาจได้รับสิทธิในการได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษจากการประกอบกิจการหอพักโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากรหรือได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน สำหรับหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักอาจได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและการสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์เช่นเดียวกับหอพักสถานศึกษา เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้มากยิ่งขึ้น

10. กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องจัดให้มีผู้จัดการหอพักเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลหอพัก รวมทั้งกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพักจัดการหอพัก

11. กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมกิจการหอพักโดยให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของคณะกรรมการและของคณะอนุกรรมการ

12. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักของนายทะเบียนไว้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้พัก โดยกำหนดเหตุที่จะเพิกถอนใบอนุญาตไว้เพียง 2 กรณีคือ 1. หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการหอพัก หรือ 2. ผู้ประกอบกิจการหอพักขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้

13. กำหนดบทเฉพาะกาล

13.1 กำหนดให้ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน

13.2 โดยที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติห้ามผู้ใดใช้คำว่า "หอพัก" ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ซึ่งอาจกระทบต่อผู้ที่ใช้คำดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงกำหนดให้บุคคลดังกล่าวเลิกใช้คำว่า "หอพัก" ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ท่านสามารถอ่านสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ที่ http://www.thaigov.go.th/th/2012-07-18-11-42-15/item/87882

เป็นการดีหรือไม่ เพื่อนแสดงความคิดเห็นกันได้เลย

21
ชายคนใจคลิปนี้กำลังหาเข็มในกองฟางให้ได้ในอีก 48  ชั่วโมงข้างหน้า
เขาบอกว่ามันเป็นศิลปะ โดยนาย Sven Sachsalber กำลังแสดงโชว์ครั้ง
ยิ่งใหญ่ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านช่องยูทูปตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ถึงศุกร์นี้ใน
Palais de Tokyo ห้องแสดงงานศิลปะใกล้กับ Trocadéro ที่ปารีสฝรั่งเศส

โดยทางห้องแสดงงานศิลปะได้บอกว่าอาจจะใช้เวลามากกว่าที่เขาคาดไว้

Sachsalber เป็นชาวอิตาลีโดยเขาบอกว่างานของเขาเป็นงานแบบสนุกสนุก
และเอาจริงเอาจังบ้างเป็นบางครั้ง โดยก่อนหน้านี้เขาได้แสดงการกินเห็นพิษ
และอยู่ในห้องที่ปิดสนิทกับวัวเป็นเวลา 24 ชั่วโมงมาแล้ว

มันเป็นศิลปะๆๆๆๆๆ มาดูกัน ใครติดตามบอกด้วยนะตอนที่เขาเจอเข็ม

ดูการถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=W5f9DWJhqPs22
วันนี้จะมาเสนอเคล็ดไม่ลับสำหรับคนใช้ iPhone ที่จะทำให้ 
iPhone  ของคุณใช้เวลาน้อยที่สุดใสนการชาร์จมาดูกัน

1. ใช้ปลั๊กชาร์จ
iPhone จะชาร์จแบตได้เร็วกว่าการชาร์จผ่านสาย USB ที่ต่อ
กับอุปกรณ์อื่นเช่นคอมพิวเตอร์


2. ปิดไอโฟนตอนชาร์จแบตเตอรี่
หากคุณต้องการให้แบตไอโฟนเต็มเร็วๆ แนะนำให้ปิดไอโฟน
ซึ่งจะได้ไม่ใช้ไฟขณะที่กำลังชาร์จ จะทำให้เวลาในการชาร์จ
แบตให้เต็มลดลง

ถ้าไม่อยากปิดมือถือ ก็ให้เป็นโหมดการใช้งาน เป็น โหมด
การบิน หรือ Airplane Mode จากการตั้งค่า ซึ่งจะทำให้
มือถือปิดการเชื่อต่อสัญญาณและไวไฟ

หรืออย่างน้อยๆที่สุดก็คือไม่ใช้ไอโฟนขณะชาร์จแบต ล็อค
หน้าจอ ตอนชาร์จก็ได้


3. ให้โทรศัพท์เย็นเข้าไว้(ไม่ใช่เอาไปแช่น้ำแข็งนะ)
แบตเตอรี่จะรับพลังงานเร็วกว่าตอนที่เย็นตัว โดยแอปเปิ้ลได้บอกว่า
ความร้อนจะลดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และแนะนำว่า ให้เก็บไอ
โฟนไว้ให้ห่างจากแสงแดดหรือในรถยนต์ที่ร้อน

แต่ให้แน่ใจว่าความร้อนที่เกิดขึ้นขณะชาร์จ หากร้อนมากก็ไม่เป็นผลดีแน่
โดยแนะนำว่าหากเป็นไปได้ให้เก็บไอโฟนไว้ในที่ที่ไม่ร้อนอุณภูมิปกติ
ประมาณ 22 องศาเซลเซียส


4. ถ้าจำเป็นชาร์จผ่าน USB ก็มีวิธีที่ทำให้เร็วขึ้นดังนี้

ปิดการซิงค์ข้อมูลไอโฟนตอนชาร์จและเอา USB อื่นๆออก อย่าให้คอมอยู่ใน
โหมด stand by หรือ sleep เพราะบางครั้งจะไม่จ่ายไฟให้ USB เลย


5. ดูแลบำรุงรักษาแบตเตอรี่ iPhone ของคุณ
แอปเปิ้ลได้บอกว่า การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ที่เหมาะสม ของแบตเตอรี่ลิเธียมต้อง
ให้อิเล็กตรอนได้เคลื่อนย้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในแต่ละเดือนควรมีหนึ่งครั้งใน
การชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100% และใช้จนแบตหมด แล้วค่อยชาร์จใหม่
จะทำให้แบตเตอรี่ดีอยู่เสมอ23
จากข่าว นักฟุตบอลชื่อว่า Ricardo Ferreira ถูกแบนจากการเล่นบอล
50 ปี ข้อหาเตะบอลใส่หน้าผู้ตัดสิน และพ่นน้ำใส่
Ricardo Ferreira กองหลัง ของโปรตุเกสฟุตบอลคลับ ที่ทำหน้าที่มา
แล้ว 45 นัด ถูกแบน

โดย Ricardo Ferreira ได้บอกว่า "ผมคิดว่าจะถูก
แบนไม่ให้เล่นบอกมากสุดน่าจะ สองถึงสามปี แต่นี่ 50 ปี มันคือทั้งชีวิต
การเล่นบอลของผม"

และทนายความของลีก Robert Breiter ออกมาบอกว่า "พวกเราไม่ต้อง
การผู้เล่นที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ในลีก" ได้ให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์  Swiss newspaper Blick
ในเยอรมัน และทนาย Breiter ยังบอกอีกว่า "มันแย่มากที่จะต้องเจอกรณีดังกล่าวประ
มาณปีละครั้ง"

กว่า Ferreira จะกลับเข้ามาเล่นอีกครั้งก็อายุประมาณ 78 ปี  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2064
เสียดายจริงๆ กับอารมณ์โกรธชั่ววูบ ทำให้ไม่ได้ทำในสิ่งที่ชอบไป 50 ปีเลยทีเดียว

แหล่งอ้างอิง http://www.bbc.com/sport/0/football/29862380
 

24
หลายๆครั้งที่เปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลออกมา
เห็นแต่ช่องว่างๆ ไม่รู้จะทำอะไรกับมันดี ทั้งที่จริงแล้วมัน
ทำได้มากกว่าการทำสถิติคำนวณสูตรต่างๆ โดยไม่เคย
คาดคิดว่ามันสามารถสร้างงานศิลป์สวยๆได้จริง มาลองดูกัน


1. ซากุระ ภาพศิลปะจากแดนปลาดิบ โดย  Tatsuo Horiuchiหลังจากที่เขาได้เห็นเพื่อนรวมงานของเขาใช้Excell ศิลปินรุ่นปู่ชาวญี่ปุ่นวัย 74 ปีคนนี้ ได้เริ่มทดลองใช้มันวาดรูปโดยใช้ฟังค์ชั่นต่างๆ ออกมาเป็นงานศิลป์แบบญี่ปุ่นดังเดิมภาพนี้ โดยเขาได้ชนะการประกวดในปี 2006 และได้รับความสนใจในงานศิลปะของเขาบนเว็บไซต์ หากอยากดูงานของเขาเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่ http://www2.odn.ne.jp/~cbl97790/ เว็บอาจใช้ยากนิดหน่อยเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่น

2. โมนาลิซ่าจากภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกสร้างสรรค์โดยลีโอนาโด ดาวินซี กลายมาเป็นภาพบน Excel ยังคงความสวยงามอย่างไร้ที่ติ หลายๆคนอาจดูว่ามันต้องใช้เวลาทำนานแน่ๆกว่าจะได้รูปนี้ออกมา แต่ผู้ใช้ Flickr นามว่า Amit Agarwal  เขาบอกว่าเขาได้ใช้ Excel เปลี่ยนรูปโมนาลิซ่า โดยเขียนตัวคอนเวิร์ทรูปมาเป็นรูปแบบใน Excel  ใช้เวลาไม่ถึงนาที ก็ออกมาเป็นรูปแล้ว หากอยากรู้วิธีสร้างลองดู http://www.think-maths.co.uk/spreadsheet

3. จากเรื่องอวาตารรูปนี้สร้างโดยใช้วิธีเดียวกับภาพของบน แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังสุดยอดสวยงามแปลกตา

4. Drawings โดย Danielle Aubertจากการออกแบบตามภาพนี้ได้เผยแพร่โดยศิลปินซื่อว่า  Danielle Aubert เจ้าของหนังสือ  16 Months Worth of Drawing Exercises in Microsoft Excel โดยเธอได้บอกว่าภาพวาดนี้สร้างสรรค์โดยใช้การเปลี่ยนเซลแต่ละช่องตามสีต่างๆที่เราชอบ และเพิ่มรูปแบบและเส้นขอบเข้าไป เพิ่มกล่องคอมเม้นและตัวหนังสือและคำต่างๆ เป็นไงหล่าสร้างสรรค์ไม่ใช่น้อย

5. Nyan CatNyan Cat คลิปยูทูปที่โด่งดังในเรื่องความยาว โดยอยู่ในเว็บสร้างรูปและตอนนี้ได้อยู่ในรูปแบบExcel รูปนี้ได้สร้างโดยผู้ใช้ Imgur นามว่า Michelleasaurr ได้นำภาพการ์ตูนแอนิเมชั่นแมวตัวในใส่สีชมพูบินไปบนอวกาศ สวยจริง

6. ซูเปอร์มาริโอ้บรอร์ส


อีกรูปหนึ่งที่น่าประทับใจจากผู้ใช้ Imgur คุณ Michelleasaurr คนเดิม กับฉากสวยๆเกมสุดคลาสสิค ซูเปอร์มาริโอ้บรอร์ส ตอนนี้ได้มาอยู่บน Excel แล้ว

7. ประธานาธิบดีโอบามาไม่น่าเชื่อว่า Excel จะสามารถสร้างภาพคนเหมือนจริงได้ด้วย ภาพนี้สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ DeviantART นามว่า Katak888 เขาเป็นคนอินโดนีเซีย  ใช้แต่ละจุดบน Excel สร้างภาพเหมือนจริงของประธานาธิบดีบารัคโอบามา สมจริงและสวยงามมาก

8. แบทแมน

 

ซุปเปอร์ฮีโร่ที่หลายๆคนชอบอย่างแบทแมนก็ได้มาอยู่บน Excel  แล้วเหมือนกัน สร้างสรรค์โดย ผู้ใช้ DeviantART นามว่า Katak888 คนเดิม

9. พิกะจูพิกะจูโปเกม่อนที่โด่งดังก็ได้มาอยู่บน Excel แล้วเหมือนกันสร้างสรรค์โดย ผู้ใช้  Imgur นามว่า VagabondGiraffe

10. จากเกม GTAจากศิลปินชาวชิลี Felipe Velásquez เขาได้ใช้เวลาว่างทำงานศิลป์โดยใช้ Excel ฉายาของเขาคือ Shukei Ffp Shukei ได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายสามารถติดตามผลงานได้ที่ช่องยูทูปของเขาที่ https://www.youtube.com/channel/UC4LO5svnNixOLCP-EhYjQRQ

โดยภาพ GTA นี้เขาใช้เวลา 12 ชั่วโมงในการสร้างสรรค์ มีคลิปที่เขาวาดในยูทูปด้วยลองหาดูกันได้หากสนใจ

เป็นไงบ้างกับผลงานศิลปะที่ทำด้วยโปรแกรมที่เราๆเห็นกัน อย่าง Excel มีความเห็นหรืออยากให้เพื่อนๆได้ดูก็แสดงความเห็นหรือแชร์ได้เลย

ที่มา http://mashable.com/2014/10/26/microsoft-excel-art/

25

          ดังคำกล่าวที่บอกว่า ทนายที่ดีจะชิงออกจากความเสี่ยง ขณะที่นักธุรกิจที่ดี
จะเลี้ยงความเสี่ยงให้เชื่อง ผู้ประกอบการหลายคนที่ไม่เอาความเสี่ยง นั่นหมายถึง
เขาไม่รับผลตอบแทนที่จะตามมาเช่นกัน

ซึ่งในความเป็นจริง ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน
ความเสี่ยงหลายๆอย่างสามารถบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงหรือจัด
การกับมัน ขณะที่คนที่มองข้ามความเสี่ยงไม่จัดการกับมัน มองข้ามมันเพื่อ
เหตุผลบางประการ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประหยัด นั่นจะนำไปสู่ความล้มเหลว

โดยความท้าทายอยู่ที่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ร้ายๆ ในขณะเดียวกันก็
มองหาการจัดการความเสี่ยงเป็นประโยชน์ แต่มันก็ไม่ได้มีสิ่งยืนยันว่า
อย่างไหนจะดีกว่ากัน เพราะฉะนั้นเราควรเรียนรู้จากประสบการของ
ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจที่มีมาก่อน และต่อไปนี้
จะเป็นจะเป็นการนำเสนอ 10 ข้อของStartup ที่ดี ที่เป็นความเสี่ยง
ที่ดีที่นักลงทุนมองหาสำหรับบริษัทเกิดใหม่หลายๆบริษัท

1. Startup ที่มุ่งความสนใจไปที่การแก้ปัญหาของลูกค้ามากกว่าเล่นสนุกกับเทคโนโลยี
นักลงทุนไม่ชอบการแก้ปัญหาของเทคโนโลยี ที่อยู่บนความเสี่ยงของการไม่มีลูกค้า หากลูกค้าที่มีความต้องการมีมาก และมีความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพ ,ทีม, การตลาด มันไม่ใช้ประเด็น เพราะเราสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการเลือกทรัพยากรที่ถูกต้อง

2. Startup ที่จัดตารางเวลาในการอัพเดทงานของคุณ
ลองดูว่าคุณมีแผนสำหรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปรับปรุงงานของคุณอยู่สม่ำเสมอแล้วหรือยัง

3. มีแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ลูกๆหรืออื่นๆ มากกว่าของที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช้ว่ามีผลิตภัณฑ์เดียวตลอด
ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์แรกของคุณที่ออกมาจะเจ๋งสุดก็ตาม แต่พึงระวังคู่แข็งของคุณไว้ดีดี เพราะไม่นานเขาจะตามมาแน่ บริษัทที่ดีจะมีแผนที่จะสร้างสิ่งที่เหนือกว่าไปเรื่อยๆ ก่อนที่คู่แข่งจะตามมาถึง

4. สร้างแผนธุรกิจสมัยใหม่ที่ใช้ได้จริง
การให้ทุกอย่างฟรีและเพิ่มผู้ใช้เรื่อยๆหลายๆปี อย่าง Twitter และ Facebook มันเป็นความเสี่ยงที่สุดอีกทั้งใช้เงินทุนมาก อย่างไรก็ดีเราต้องมีการความเสี่ยงไม่ว่าจะโดยดูจากผู้ใช้ที่มากขึ้นและกำหนดราคา เพราะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาประโยชน์ ก็ยังต้องการเงินเพราะให้บริษัทดำเนินต่อไปได้

5. หาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเร่งการเติบโต
ทุกทุกคนล้วนแต่อยากจะเด่นจะดังคนเดียว และชนะคู่แข่ง แต่หากหาผู้ร่วมเดินทางจะทำให้ลดความเสี่ยงได้ มีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้น เป็นรูปแบบวินวิน ที่ทุกผ่านได้หมด ดีกว่ามาขัดขากันเองซึ่งไม่ดีแน่

6. ใช้ตัวชี้วัดเพื่อวัดผลลัพท์ทางการตลาด
มีผู้ประกอบการจำนวนมากทีทุ่มไปกับทรัพยากรที่เขาไม่สามารถวัดผล หรือนับจำนวนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งไม่ดีแน่ ถึงแม้ผมจะชอบการตลาดแบบในกรอบและนอกกรอบ แต่ก็ต้องมีตัวชี้วัดและวัดผลได้เช่นกัน

7. รับสมาชิกในทีมที่ดีที่สุดและมีแรงจูงใจให้กับพวกเขา
การพยายามที่จะประหยัดเงินโดยการรับญาติพี่น้องเข้ามาทำงานหรือจ้างเด็กฝึกงาน มันเป็นความเสี่ยงที่แย่จริงๆ การจะหาทีมที่สุดยอดอาจจะยากสักหน่อย แต่มันจะเป็นเครื่องยืนยันว่าทีมของคุณจะไปสู่เป้าหมายภายในงบประมาณที่คำนวณไว้

8. สร้างธุรกิจของคุณด้วยการระดมทุรภายนอกที่น้อยที่สุด
เงินที่มากอาจจะช่วยแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงของคุณ นักลงทุนรู้ดีว่าบริษัทที่เกิดใหม่มักจะล้มเหลวถึงแม้ว่าจะมีเงินมากหรือไม่พอ คุณต้องมีแผนในการอยู่รอดและเติบโตให้ได้ โดยไม่พึ่งเงินจากภายนอก

9. ไม่พึ่งการคาดการณ์หรือพยากรณ์มั่วๆ
นักลงทุนไม่ได้ลงทุนเพราะการพยากรณ์หรือการมองโลกในแง่ดีเกินไป การทำเช่นนั้นเหมือนกับว่าคุณขาดการทำการบ้านที่ดี การสร้างโอกาสที่ดีจะต้องวิเคราะห์ให้ลึกจากข้อมูลทางการตลาดและลูกค้า ซึ่งนี้แหละจะทำให้บรรเทาความเสี่ยงลงได้

10. เป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามรอยเท้าของผู้อื่น
ผู้ประกอบการมักจะคิดว่าเขาสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการคาดการณ์ผ่านการจำลองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วกับผู้ที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ เช่นกูเกิลและทวิตเตอร์ แต่การที่จะขโมยลูกค้าจะผู้ที่ครองตลอดเหล่านั้นยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงที่มากกว่า เพราะฉะนั้นเราควรจะหาลูกค้าใหม่ๆ กับวิธีการใหม่ๆ โดยเราเป็นผู้นำ ไม่ใช้ผู้ตามจะดีกว่า

ความเสี่ยงที่คุณต้องการคือความเสี่ยงที่เราวางแผนจะรับมือ โดยมีตัวชี้วัดและวัดผลได้ เป็นสิ่งที่ดี แต่คุณไม่รู้ว่าปัญหาจะเกิดตรงไหน คู่แข่งเป็นใคร ลูกค้าคุณเป็นใคร นั้นแหละเป็นความเสี่ยงที่แย่แน่นอน ยิ่งหากคุณใช้เวลาในการฟื้นฟู แก้ไขมากเกินไป Startup ของคุณไม่ดีแล้วแน่ๆ ควรพิจารณาได้แล้ว

แปลจาก: http://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2014/08/27/10-startup-calculated-risks-that-lead-to-success/
ผิดพลาดประการใดแนะนำกันได้เลยนะครับ

26
ปัจจุบันนี้ใครๆก็ทำเว็บได้ เขียนโค้ดได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้อง
จบจากคอมโดยตรง แล้วคุณหล่ะ เคยโค้ดหรือเปล่า?

หากได้อ่านบทความนี้คุณจะรู้ว่าการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโค้ด
HTML และ  CSS จะช่วยให้คุณหรือกิจการของคุณดีขึ้นแน่ๆ
ฟังดูดีหรือเปล่าก็แน่อยู่แล้ว เราจะมาบอกข้อดี 9ข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน

แต่เดี๋ยวก่อน หากใครยังไม่รู้จักภาษา HTML ขออธิบายคร่าวๆละกัน
เอชทีเอ็มแอล (อังกฤษ: HTML: Hypertext Markup Language)
เป็นภาษามาร์กอัปหลักใน ปัจจุบันที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่น
ที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูล
ในการแสดง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ รวมถึงการสร้างแบบฟอร์ม
เชื่อมโยงภาพหรือวิดีโอด้วย โครงสร้างของโค้ดเอชทีเอ็มแอลจะอยู่ใน
ลักษณะภายในวงเล็บสามเหลี่ยม ข้อมูลจากวิกิพีเดีย

ส่วน CSS หรือ Cascading Style Sheets  เป็นภาษาสไตล์ชีตใช้ใน
การจัดรูปแบบบนหน้าเว็บ พูดง่ายคือใช้ตกแต่งหน้าเว็บให้สวยงามขึ้นดูดี
ขึ้นนั้นเอง เช่นสีตัวหนังสือ ขนาดรูปภาพ และอื่นๆอีกมากมาย

ฟังดูง่ายใช่ไหม งั้นมาดูข้อดีและแนวทาง 9 ข้อสำหรับประโยชน์ของทักษะพื้นฐานในการใช้ HTML และ CSS

1. ใช้ออกแบบอีเมล์สำหรับติดต่อลูกค้าของคุณให้ดูดีมากกว่าเดิม เพราะอีเมล์ในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ดีที่สุด หากคุณทำให้ดูน่าอ่านขึ้น จัดรูปแบบสวยงาม โดยใช้เครื่องมือ HTML และ CSS ที่มีอยู่ในบริการอีเมล์มารเก็ตติ้งที่คุณใช้อยู่ซึ่งจะมีอยู่ในบริการนั้นๆ ก็อาจจำทำให้ลูกค้าดูคุณเป็นมือโปรมากขึ้น

2. สร้างอีเมล์ข่าวสารที่แจ๋วให้กับบริษัท โดย HTML และ CSS เป็นอาวุธของคุณที่จะใช้สร้างเทมเพล็ตให้กับอีเมล์ข่าวสารที่ส่ิงไปให้ผู้ใช้หรือลูกค้าทั้งหลาย ใส่ลูกเล่นตกแต่งด้วย CSS รับรองแบร์นของคุณมีแต่คนชื่นชอบแน่ๆ

3. ปรับแต่งเว็บบล็อคหรือบริการเว็บฟรีของบริษัทคุณให้น่าดูชมมากขึ้น มีหลายบริษัทที่สร้างเว็บไซต์ฟรีหรือบล็อคสำหรับเว็บไซต์อาจจะใช้ดีไซน์ธรรมดาที่มีให้มา แต่หากคุณรู้ HTML  และ CSS เพียงสักเล็กน้อย คุณก็จะปรับแต่งมันให้สวยงาม มีระดับขึ้นมาอีกหน่อย ลองดูละกัน

4. หากคุณเป็นคนแรกที่เรียนรู้ คุณสามารถแนะนำความรู้ให้กับคนอื่นๆในองค์กรได้ ช่วยให้เพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นๆที่ติดต่อกับคุณได้มี อีเมล์ที่ดูดี เว็บไซต์ที่ดูดี และดูโปรมากขึ้น

5. หากคุณรู้พื่นฐาน HTML และ CSS จะทำคุยกับทีมที่ทำเว็บไซต์ เข้าใจกันง่ายมากขึ้น เพราะคุณจะเข้าใจว่าควรจะเป็นยังไง ต้องเปลี่ยนตรงไหน เหมือนบอกไกด์ว่าประมาณไหน ทำให้ฝ่ายนักพัฒนาเว็บไซต์เข้าใจง่ายขึ้น

6. ถ้าคุณใช้ Tumblr เพื่อโชว์ผลงาน แล้วคุณออกแบบมันได้สวยงาม ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมบล็อกของคุณชื่นชอบ แต่ยังอาจจะมีคนซื้อดีไซน์ที่คุณได้ออกแบบอีกด้วย ได้รายได้อีกทาง

7. ทำให้คุณสร้างไซต์ประวัติการทำงานของคุณ(resume) ทำให้คุณดีเป็นคนทันสมัยและชอบเรียนรู้ ซึ่งนี้แหละคือสิ่งที่หลายๆบริษัทตามหา

8. ยกระดับทักษะในการออกแบบของคุณ หากคุณเป็นคนที่ใช้โปรแกรม Photoshop อยู่แล้ว ถ้าได้พื้นฐาน HTML และ CSS อีก จะทำให้คุณสามารถสร้างแบบจำลองรูปร่างหน้าตาเว็บไซต์ ในปัจจุบันหลายๆบริษัทต้องการมากคนที่ทำได้แบบนี้

9. ทำให้คุณได้เรียนรู้มากขึ้น และผลพลอยได้คือรายรับที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย เหมือนที่พูดไปแล้วว่าการเริ่มเรียนรู้  HTML และ CSS เป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในการทำเว็บ ซึ่งจะนำคุณไปสู่ทักษะอื่นๆ ในระดับสูงมากขึ้น การที่เรามีพื้นฐานนั้นจะทำให้ก้าวไปสู่ระดับสูงได้ไม่ยาก หากเป็นเรื่องนี้ก็ก้าวไปสู่การเรียนรู้โค้ดภาษาอื่น ซึ่งผลพลอยได้คือโอกาสของงานที่จะเปิดรับตัวคุณมากขึ้นนั่นเอง

เป็นยังไงกันบ้างอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เบาเบา แต่มีคุณค่า หากมีคำแนะนำหรือสอบถามโพสกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ


หากอยากรู้จักทัมเบอร์คลิป Tumblr
ที่มา http://mashable.com/2014/10/06/professionals-know-html-css/

29
John Draper หรือเจ้าของฉายา กัปตันครันซ์  ผู้เป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับสตีฟ จ๊อบ และ สตีฟ วอซนิคผู้สร้างแอปเปิล กำลังเกิดปัญหา
สุขภาพเข้าโรงพยาบาลนับเดือน อยากให้คนช่วย โดยได้ระดมทุนผ่าน
https://www.qikfunder.com/crowdfund/help-john-draper-captain-crunch

เรื่องราวของกัปตันครันซ์ มีมากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วยซึ่งเป็น
แรงบันดาลใจให้กับผู้ชื่นชอบคอมพิวเตอร์และเหล่าแฮกเกอร์ทั้งหลาย
หากอยากอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมที่
http://www.webcrunchers.com/my-health-issues/ และ
สมทบทุนช่วยเหลือที่
https://www.qikfunder.com/crowdfund/help-john-draper-captain-crunch


30
คอนเวิร์ส ออลสตาร์ ได้ออกแบบรองเท้ากันน้ำ
ที่ไม่เพียงแต่กันน้ำได้เท่านั้น ยังสร้างสุขอนามัยที่ดีต่อเท้าทำให้ระบายอากาศได้ดี
ใส่สบายได้ในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะอากาศแบบไหน ซึ่งรองเท้าที่ปล่อยออกมาเป็น
รุ่นลิมิเตตอิดิชั่นที่มาพร้อมกับผ้าใบ Polartec ที่มาจาก http://media.converse.com/news/converse-debuts-the-converse-all-star-chuck-70-polartec#/inline/32804
และ http://www.gearculture.com/goods/all-star-chuck-70-polartec/

Pages: 1 [2] 3 4 ... 34