Knowledge ความรู้ > กฏหมาย ทนาย หัวหมอ

กฏหมายการหมั้น

(1/1)

ฉันชื่อความรัก:
การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อ

1. ชายและหญิง (ไม่มีเพศเดียวกันนะครับ) มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ หากฝ่าฝืนข้อนี้ ถือว่าการหมั้นนั้นเป็นโมฆะเหมือนว่าไม่เคยมีการหมั้นนั้นเกิดขึ้นเลย

2. ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะทำการหมั้นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้ คือ

- บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา

- บิดาหรือมารดา ในกรณีที่บิดาหรือมารดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองหรือไม่ได้อยู่ในสภาพหรือฐานะที่จะให้ความยินยอมได้ หรือมีเหตุการณ์ที่ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากบิดาหรือมารดาได้

- ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม

- ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนอำนาจปกครองไปแล้ว

 การให้ความยินยอมดังกล่าว อาจให้ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้


บุคคลดังต่อไปนี้จะทำการหมั้นกันไม่ได้ หากฝ่าฝืนการหมั้นนั้นเป็นโมฆะ

1. ชายและหญิงอายุยังไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์
2. ชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริต
3. ชายหรือหญิงเป็นญาติสืบสายเลือดกันโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน พูดง่าย ๆ ว่าคือ ญาติสนิทนั้นเอง

Navigation

[0] Message Index

Go to full version