Author Topic: ความคิดไม่มีเสียง  (Read 3472 times)

GuGi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 36
    • View Profile
ความคิดไม่มีเสียง
« on: April 29, 2012, 09:49:53 PM »
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในตัวตนของเรา น่ากลัวยิ่งกว่าผีตัวไหนๆก็คือ ความรู้สึกนึกคิดภายในที่ไม่มีสติเข้าไปควบคุมกำกับอยู่นั้นเอง ...
 มันยิ่งน่ากลัวขึ้นมากๆเมื่อความรู้สึกสิ่งที่คิดว่า
สิ่งที่ผิดคือ ความถูกต้อง... ซึ่งเราจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากคิดว่าผิดคือถูกมากมาย
  การทึกทักเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง ทั้งโดยตรงและทางออ้ม
 ล้วนเป็นอันตรายต่อตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต และต่อผู้อื่นๆที่อยู่ใกล้ชิด....

ดังนั้น การบริหารความคิดให้สะอาด จึงต้องฝึกมองคนอื่น สัตว์อื่นด้วยเมตตาก่อนเสมอ
 ซึ่งการฝึกเช่นนี้จะถูกส่งเข้าไปพัฒนาขบวนจิตใต้สำนึกในอนาคต ผู้เห็นประโยชน์ของการคิดแบบพื้นฐานนี้
จะเป็นผู้มองโลกในแง่บวกเสมอ คือ ในระยะยาว จะเป็นผู้มีเหตุผลต่างๆในจิตภายในเสมอ
 คนเช่นนี้จะทำชั่วยาก จะไม่ทำชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 ผู้ฉลาดควรฝึกมองผู้คนและสัตว์อื่นอย่างมีเมตตา
 แล้วจิตจะพัฒนาไปสู่ความมั่นคงทางสติปัญญาทั้งในปัจจุบันและอนาคต.....