Author Topic: วันพืชมงคล2555  (Read 1151 times)

วันพืชมงคล2555
« on: May 09, 2012, 09:52:09 am »
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระโคเลือกกินหญ้า ทำนายว่า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร เลือกหยิบผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง

           ในวันที่ 9 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันพืชมงคลนี้ ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของประเทศไทย เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากประเทศไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก จึงอาจกล่าวได้ว่าวิถีชีวิตคนไทยนับแต่อดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม ดังนั้น สังคมจึงให้ความสำคัญกับการเคารพธรรมชาติ ทำให้มีพิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ มากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึง "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ"

           สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2555 นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา