Author Topic: สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) คืออะไร? มารู้จัก สินค้าโภคภัณฑ์ กันเถอะ  (Read 6937 times)

เป็นกลุ่มสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นวัตถุดิบต่างๆ ซึ่ง
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าและบริการสำหรับการอุปโภคบริโภคได้

สินค้าโภคภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
    1) สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง กาแฟ ถั่วเหลือง ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ
    2) สินค้าประเภทโลหะ เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง ดีบุก อลูมิเนียม ฯลฯ
    3) สินค้าประเภทพลังงาน เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ

การลงทุนในโภคภัณฑ์นี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "คอมมอดิตี้ (Commodities)" หรือ
"การซื้อขายสินค้าล่วงหน้า"  เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนมีโอกาสทำกำไรได้มาก แต่ทว่า
ก็มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกัน เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไปราคามักผันผวน
และเปลี่ยนแปลงง่ายตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

ที่มา http://www.start-to-invest.com